ประวัติสมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัยเชียงใหม่

    โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้เปิดดำเนินการสอนมากระทั่งมีอายุครบ 75 ปี ผลิตนักเรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ออกสู่สังคมเป็นจำนวนมาก ศิษย์พระหฤทัยที่จบการศึกษาล้วนแต่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตมีหน้าที่การงานที่ดีและมั่นคง เมื่อย้อนอดีตไปในโอกาสที่ทางโรงเรียนได้จัดงานฉลองครบรอบ 60 ปีของการก่อตั้งโรงเรียนในปี พ.ศ.2536 คณะผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญของศิษย์เก่าในทุกรุ่นว่าควรมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมและร่วมสังสรรค์ เพื่อสานความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างศิษย์เก่ากับสถาบัน และครูอาจารย์ จึงได้ริเริ่มให้มีกิจกรรมพบและสังสรรค์กันระหว่างศิษย์เก่าทุกรุ่น

    อีกทั้ง ศิษย์เก่าทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าควรจัดให้มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กันในครั้งต่อไป และควรก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า โดย มีคุณวารุณี จิวกิตติศักดิ์กุล ศิษย์เก่าพระหฤทัย ปี พ.ศ. 2505 คุณกัญญา เชิดสถิรกุล รองศาสตราจารย์ นราวัลย์ พูลพิพัฒน์ คุณวงกต จันทรมังกร และคุณศิริรัตน์ สาระเวก เป็นต้น ได้ดำเนินการเพื่อขออนุญาตจัดตั้งสมาคมขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2537 โดยการสนับสนุนจากอธิการโนรา ระดมกิจ และคุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

วัตถุประสงค์

1. เผยแพร่ชื่อเสียงและเสริมสร้างความสามัคคีความเจริญของโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
2. ฟื้นฟูมิตรภาพ และสร้างความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่าให้แน่นแฟ้น
3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และเป็นศูนย์กลางติดต่อประสานงานของศิษย์เก่า
4. ให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือศิษย์เก่า
5. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ทุนการศึกษาแก่เด็กที่เรียนดีแต่ยากจน
6. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
7. ประกอบกิจการกุศลวิทยาทาน และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
8. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
9. ไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด หรือสนุกเกอร์

คณะกรรมการก่อตั้ง

1. คุณวารุณี  จิวกิตติศักดิ์กุล  นายกสมาคม
2. คุณกัญญา  เชิดสถิรกุล  อุปนายก
3. คุณศิริรัตน์  สาระเวก  อุปนายก
4. คุณสุพัทรา  คุณยศยิ่ง  ประชาสัมพันธ์
5. คุณวงกต  จันทรมังกร  เหรัญญิก
6. คุณทัศนีย์  ทุมกานนท์  ปฎิคม
7. คุณพิสมัย  รัฐไผท  นายทะเบียน

รายนามนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

พ.ศ.2537-2541  คุณวารุณี  จิวกิตติศักดิ์กุล   นายกคนที่ 1
พ.ศ.2541-2544  คุณจารุนันท์  วิชชาบุญศิริ  นายกคนที่ 2
พ.ศ.2544-2546  คุณสุรางจิตต์  คุตตะเทพ  นายกคนที่ 3
พ.ศ.2546-2548  คุณวินัย  วินัยสถาพร  นายกคนที่ 4
พ.ศ.2548-2552  คุณวงกต  จันทรมังกร  นายกคนที่ 5
พ.ศ.2552-2554  คุณดวงสมร  ไชยรัตน์  นายกคนที่ 6
พ.ศ.2554-2555  คุณอัญชลี  กัลมาพิจิตร  นายกคนที่ 7
พ.ศ.2555-2557  ผศ.ดร.อุไรวรรณ  หาญวงค์  นายกคนที่ 8
พ.ศ.2557-2559  คุณนฤมล  ทักษอุดม  นายกคนที่ 9
พ.ศ.2559-2561  คุณดาราวรรณ  ทิพย์เนตร  นายกคนที่ 10

ข่าวสาร

เชิญชวนร่วมงานวิ่งมินิมาราธอน SC Mini Marathon 2018

อาทิตย์ ที่ 27 พ.ค. นี้แล้วนะคะ กับงานวิ่งมินิมาราธอน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

 Read More

เรียนทุกท่านรับข้อมูลข่าวสารจากทางสมาคม โดยเพิ่มช่องทางการติดต่อท

ทางสมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้จัดสร้างช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทางคือ LINE@

 Read More

เรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านร่วมงาน "กีฬาสมาพันธ์นักเรียนเก่า 7

เรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านร่วมงาน"กีฬาสมาพันธ์นักเรียนเก่า 7 สถาบัน"ณ โรงเรียนปริ้นส์รอยแยล

 Read More

" พระหฤทัยปิ๊กบ้าน สืบสานประเพณีดำหัว ครั้งที่ 24 "

รียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมงาน " พระหฤทัยปิ๊กบ้าน สืบสานประเพณีดำหัว ครั้งที่ 24 "

 Read More

ข่าวกิจกรรม

เคารพศพคุณพ่อไมตรี ระดมกิจ บิดาของซิสเตอร์สุรีย์พร ระดมกิจ

...

 Read More

งานพระหฤทัยสืบสานประเพณีดำหัว ครั้งที่ 25

ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ห้องแกรนด์วิว 3 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2561 ...

 Read More

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 Read More

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคัลเลอกาส

ในงาน Thailand Indoor Marching Competition ...

 Read More

ประมวลภาพ

ทำเนียบนายกสมาคม